LEADING THE INTEGRATED SUSTAINABLE ENERGY TRANSITION

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นสำคัญ ด้วยการมุ่งมั่นพัฒนา ปรับกลยุทธ์ และดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกค้า สถาบันการเงิน พันธมิตร คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจด้วยดีเสมอมา และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ต่างๆ และกลับมาดำเนินชีวิต รวมถึงสร้างธุรกิจให้กลับมาเติบโตต่อไปอย่างรวดเร็ว

"Not only the energy, we care”

ดร. กัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์

ประธานกรรมการบริษัท

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาที่เกิดขึ้นนั้น เป็นความท้าทายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากประชากรทั่วโลกได้รับผลกระทบ เศรษฐกิจโลกเผชิญภาวะวิกฤตครั้งรุนแรง นับตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาด บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้กำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพราะเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

New Journey for Tomorrow

ร่วมเดินทางสู่่อนาคตกับกันกุล

พลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

วิศวกรรมและ Turnkey แบบครบวรจร

ให้บริการวิศวกรรม บำรุงรักษา จัดหา ติดตั้งและก่อสร้าง แบบครบวรจร แก่โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบไฟฟ้าลงดิน สายเคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบไมโครกริด ระบบกักเก็บพลังงาน และระบบอุปกรณ์อัจฉริยะที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง

ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหาและจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้า อุปกรณ์สำหรับสถานีไฟฟ้า รวมถึงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงดันกลางถึงแรงดันสูง ขนาด 115 kV อุปกรณ์ระบบกราวด์ อุปกรณ์สำหรับระบบจำหน่ายสายส่งกำลังไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ส่องสว่าง และเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลต่าง ๆ ตลอดไปถึงผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Ecosystem Business Platform & Innovation

มุ่งสร้างระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เปิดโอกาสให้บริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ ก้าวข้ามขีดจำกัดของตน เป็นการเสริมศักยภาพในการขยายฐานลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อเติมเต็มความต้องการของแต่ละฝ่าย ให้บริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม รวมถึงแสวงหาช่องทางใหม่ ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพลังงานอย่างยั่งยืน

กัญชงและกัญชา

เพิ่มโอกาสและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อเป็น New S Curve ให้กับธุรกิจ โดยต่อยอดจากพื้นฐานศักยภาพเดิม ด้วยแผนการปลูกกัญชงและกัญชาในระบบโรงเรือน เพื่อการควบคุมคุณภาพสูงสุด มุ่งเน้นดำเนินธุรกิจกัญชงและกัญชาครบวงจรอย่างมืออาชีพ เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทย

ข้อมูลทางการเงินที่โดดเด่น

ข้อมูลทางการเงินที่โดดเด่น ปี 2564

(ล้านบาท)

Market Cap
(ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565)

53,295.19

สินทรัพย์รวม

42,485.35

รายได้

9,868.13

EBITDA

4,951.87

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปี 2564

มีนาคม

บริษัทได้รับการปรับเพิ่มเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด โดยปรับเพิ่มอันดับเครดิตองค์กรจากระดับ BBB เป็น BBB+ และปรับเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันจากระดับ BBB- เป็นระดับ BBB

เมษายน

บริษัทอนุมัติแผนธุรกิจกัญชง และอนุมัติการจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจดังกล่าว โดยจัดตั้งบริษัทในรูปแบบ Holding Company จำนวน 1 บริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000.00 บาท และบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท

พฤษภาคม

บริษัทจ่ายเงินสดปันผล สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.182 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,600,000,000.00 บาท ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

กรกฎาคม

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (“FE”) บริษัทย่อยของบริษัท ร่วมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ บริษัท ออริจิ้น เอ็นเนอร์ยี จํากัด (Origin Energy Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จํากัด (มหาชน) (“ORI”) ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000.00 บาท เพื่อร่วมพัฒนาและลงทุนในโครงการขายไฟฟ้าจาก Solar Rooftop, EV Charger และ Parity Energy Trading ในคอนโดมิเนียม และหมู่บ้านที่ทาง Origin Energy และ/หรือ บริษัทในเครือเป็นผู้พัฒนา ก่อสร้าง และบริหาร

กันยายน

บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานงวดครึ่งปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยจ่ายเป็นเงินสดปันผลในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินสดปันผลทั้งสิ้น ไม่เกิน 535,000,000.00 บาท ในวันที่ 9 กันยายน 2564

ตุลาคม

 • บริษัทเข้าลงทุนร้อยละ 50 ในบริษัท ทีเอชซีจี กรุ๊ป จำกัด (“THCG”) ด้วยมูลค่า 250,000,000 บาท ผ่านการลงทุนโดยบริษัท จี.เค.เฮมพ์ กรุ๊ป จำกัด (“GKHG”) (บริษัทย่อย ที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ส่งผลให้บริษัท THCG มีสถาพเป็นบริษัทร่วมค้าระหว่างกัน เพื่อดำเนินธุรกิจการปลูกกัญชงและกัญชา เพื่อการจำหน่าย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกัญชงและกัญชา
 • บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จํากัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตนำเข้ากัญชง เลขที่ใบอนุญาตที่ กท 39/2564 (น) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยประเภทของกัญชงที่ขออนุญาต คือ เมล็ดพันธุ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ธันวาคม

บริษัท จี.เค. สมาร์ท ฟาร์มมิ่ง จํากัด บริษัทย่อยของบริษัท ได้รับการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชง เลขที่ใบอนุญาตที่ นม 51/2564 (ป) และ นม 52/2564 (ป) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยรูปแบบการปลูกที่ขออนุญาต คือ การปลูกในระบบโรงเรือน (Greenhouse)

Not only the energy, we care

เราใส่ใจไม่เพียงเฉพาะเรื่องของนวัตกรรมพลังงานสะอาด แต่เราใส่ใจการดำรงอยู่ของโลกและคุณภาพชีวิตที่ดี

ดาวน์โหลดรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2564
 • We care Business

  พัฒนาธุรกิจแบบครบวงจร ที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างคุ้มค่า

 • We care Business

  พัฒนาบุคลากรให้ เก่งงาน เก่งตน เก่งคน และเก่งบริหารทีม

 • We care Social

  สร้างโอกาสให้สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อชุมชนอย่างยั่งยืน

© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)